From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
เหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวก็เริ่มต้นใช้งาน Facebook ได้แล้ว
2015-04-20 10:10:49
To: สดามณี ยิ่งโสกุล
From: security@facebookmail.com
Subject:

เหลืออีกแค่ขั้นตอนเดียวก็เริ่มต้นใช้งาน Facebook ได้แล้ว


Received: 2015-04-20 10:10:49
  คุณเกือบจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครใช้งานแล้ว     สดามณี ยิ่งโสกุล booogx @ 10minutemail . ml       ยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณ       ระบบอาจจะขอให้คุณป้อนรหัสยืนยันนี้:  37358
 
 
คุณเกือบจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครใช้งานแล้ว
 
 
สดามณี ยิ่งโสกุลbooogx@10minutemail.ml
 
 
 
ยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 
 
 
ระบบอาจจะขอให้คุณป้อนรหัสยืนยันนี้: 37358