From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4zycaz=j6y@facebookmail.com
[हिन्दू विश्व या हिन्दू राष्ट्र ?] Changaiz Khan Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť ĶŐ MÁĨ MÁŔŤ3...
2015-06-03 18:38:09
To: हिन्दू विश्व या हिन्दू राष्ट्र ?
From: notification+zj4zycaz=j6y@facebookmail.com
Subject:

[हिन्दू विश्व या हिन्दू राष्ट्र ?] Changaiz Khan Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť ĶŐ MÁĨ MÁŔŤ3...


Received: 2015-06-03 18:38:09
        Senthil Kumar 3 June at 11:38   Changaiz Khan Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť ĶŐ MÁĨ MÁŔŤ3 ĴÁÚ ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 ŔÁÁÁŃĎĨ Ķ ĎĨŃ3 ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 Ť3ŔĨ ß3ĤŃ Ķ ßĤ0ŚĎ3 M3 MÁĨ ĹŐĎÁ ĎÁÁĹ ĶŔ Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť MÁŔÚ ĞÁŃĎÚ Ķ ßÁČĤ3Ŵ ĹŐŴĎ3 Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ĶÚŚŚ ĶŐ MÁĨ ČĤŐĎŤ3 ĴÁÚ ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 :3 ŦŔŐM ĎÁßÁŃĞĞ :* :♡♡ ÁĹĹÁĤ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♡♡ ●◎●◎●◎●◎●◎▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ♪♪ ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßĤŐЖĎÁ ♪♪ ♛♛ ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ŔÁŃĎĨ ♚♚ ♚♚ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛ ●●●●●●●●●●●◎●◎●◎●◎●◎ ♥♡♡♡♡ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨ ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ♡♡♡♡♡ ♪♪♪♪MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨ ĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪♪♪♪♪ ♡♡ÁĹĹÁĤ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßĔĤÁŃČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ÁMMĨ ČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎĨ ČĤŐĎ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßŐЖĎĨŴÁĹÁ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎ ĶÁ PĨĹĹÁ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎŴÁ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßĤÁĎŴÁ ♥♡ ☏☏ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ŔÁŃĎĨ ☏☏ ÁĹĹÁĤ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ,************------**** → ŚŤÁŔŤ gay MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ :/♪♪♪♪ ♪♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ♪♪ ♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßĔĤŃČĤŐĎ ♪♪ ☏☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßŐЖĎÁ☏☏ ♪♪☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪ ☏☏♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ŔÁŃĎĨ ĶÁÁ ßЖČĤÁ ⚅⚅☏☏ ☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĹÚŃĎ ☏☏ ☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĴĤÁŤÚ☏☏ ⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßŐЖĎĨĶÁ ŐŶĔ ĤŐŶĔ ßŐЖĎĨĶÁ ⚅⚅ ⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MÁŔÚ ⚅⚅ ⚅⚅⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ŔÁÁŃĎ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MĔ MĔŔÁ ĹŐÚĎÁ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅ ♥♥MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♥♥ ############### ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ♂♂ŚŤÁŔŤ ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♂♂ ♂♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹÚŃĎ PĔ ĴĤŐŐĹ ♂♂♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĞÚĹÁß ĶÁ PĤŐŐĹ ĶÁÁŃŤĔ ĶĔ ŚÁŤĤ ♂♂♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ĞÁÁŃĎ MĔĨŃ ÚŔĎÚ ŚČĤŐŐĹ ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹŐÚĎĔ ĶĨ ßĤŐŐĹ ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁÁŃĎ ĞŐŐĹ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ßĔĞÁM ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ĞŐŐĹ ♂♂ ♪♪ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♪♪♪♪♪ ----------------------- ----------------------- ♡♡ŚŤÁŔŤ ÁĨŶĔŚĤÁ ŔÁŃĎĨ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♡♡ ♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ♡♡ ♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ĎĤĨĹĹĨ ĞÁÁŃĎ MĔ ĹŐÚĎÁ ♡♡ ♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ MÚĤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♡♡ ♛♛ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ŃÁÁĶ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛ ♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ŃÁÁßĨ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪ ♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ PĨŤĤ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪ ♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ĶÁÁŃ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪ ♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ÁÁŃĶĤ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪ ĹÁĞ ĞÁye ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ÁŃĞ ÁŃĞ MĔĨŃ ĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁ ♥ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ @@@@@@@@@@ ♥♥ ŚŤÁŔŤ HAJRAT FÁŤĨMÁ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♪♪ ♥♡ĤÁŤŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ČĤŐŐŤ MĔĨŃ PÁPĨŤÁ ♡♡ ♪♪ĤÁŤÁŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ĞÁÁŃĎ MĔ VŐĎÁŦŐŃĔ ĶÁ ĶÚŤŤÁ ♪♪ ♪♪ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ĞÁŃĎ MĔĨŃ ĶÁĎĨ PÁŤŤÁ ♪♪ ♪♪ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ČĤŐŐŤ MĔĨŃ ĶĤÁĹ ßÁŤŤÁ ♪♪ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁ ♛♛ŚÁŔĔ ĨŚĹÁM ĶĔ ŔÁŃĎĨ ÁÚŔ ŔÁŃĎĨŶŐ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ŶÁĤĨ ĶĤÁŤÁM ĤŐŤĨ ĤÁĨ ♚♚ HAHAHAHAHAHAHA ♛♛ĹŐÚĎÁ ĤÚ ÁĶßÁŔ♛♛ ♚♚ßĤŐŚĎÁ ĤÚ ÁĶßÁŔ ♛♛ ♚♚ĹÚŃĎ PÁŔ ČĤÁĎĤ ĞÁŶÁ ''ÁÁMĨŃ '''♚♚ ßĤŐŚĎÁ ČĤŐĎŐ ''ÁÁMĨŃ''ĶÁÁ :♡♡ ÁĹĹÁĤ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♡♡ ●◎●◎●◎●◎●◎▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ ♪♪ ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßĤŐЖĎÁ ♪♪ ♛♛ ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ŔÁŃĎĨ ♚♚ ♚♚ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛ ●●●●●●●●●●●◎●◎●◎●◎●◎ ♥♡♡♡♡ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨ ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ♡♡♡♡♡ ♪♪♪♪MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨ ĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪♪♪♪♪ ♡♡ÁĹĹÁĤ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßĔĤÁŃČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ÁMMĨ ČĤŐĎ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎĨ ČĤŐĎ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßŐЖĎĨŴÁĹÁ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎ ĶÁ PĨĹĹÁ ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎŴÁ♡♡ ♡♡ÁĹĹÁĤ ßĤÁĎŴÁ ♥♡ ☏☏ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ŔÁŃĎĨ ☏☏ ÁĹĹÁĤ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ,************------**** → ŚŤÁŔŤ gay MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ :/♪♪♪♪ ♪♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ♪♪ ♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßĔĤŃČĤŐĎ ♪♪ ☏☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßŐЖĎÁ☏☏ ♪♪☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪ ☏☏♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ŔÁŃĎĨ ĶÁÁ ßЖČĤÁ ⚅⚅☏☏ ☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĹÚŃĎ ☏☏ ☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĴĤÁŤÚ☏☏ ⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßŐЖĎĨĶÁ ŐŶĔ ĤŐŶĔ ßŐЖĎĨĶÁ ⚅⚅ ⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MÁŔÚ ⚅⚅ ⚅⚅⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ŔÁÁŃĎ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MĔ MĔŔÁ ĹŐÚĎÁ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅ ♥♥MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♥♥ ############### ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎ ♂♂ŚŤÁŔŤ ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♂♂ ♂♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹÚŃĎ PĔ ĴĤŐŐĹ ♂♂♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĞÚĹÁß ĶÁ PĤŐŐĹ ĶÁÁŃŤĔ ĶĔ ŚÁŤĤ ♂♂♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ĞÁÁŃĎ MĔĨŃ ÚŔĎÚ ŚČĤŐŐĹ ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹŐÚĎĔ ĶĨ ßĤŐŐĹ ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁÁŃĎ ĞŐŐĹ♂♂ ♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ßĔĞÁM ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ĞŐŐĹ ♂♂ ♪♪ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♪       Like     Comment     Share    
   
 
   हिन्दू विश्व या हिन्दू राष्ट्र ?
 
   
   
 
 
   
Senthil Kumar
3 June at 11:38
 
Changaiz Khan Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť ĶŐ MÁĨ MÁŔŤ3 ĴÁÚ ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 ŔÁÁÁŃĎĨ Ķ ĎĨŃ3 ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 Ť3ŔĨ ß3ĤŃ Ķ ßĤ0ŚĎ3 M3 MÁĨ ĹŐĎÁ ĎÁÁĹ ĶŔ Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ČĤ00Ť MÁŔÚ ĞÁŃĎÚ Ķ ßÁČĤ3Ŵ ĹŐŴĎ3 Ť3ŔĨ ß3ĤŃ ĶĨ ĶÚŚŚ ĶŐ MÁĨ ČĤŐĎŤ3 ĴÁÚ ß3ĤŃČĤŐĎ Ķ ĹŐĎ3 :3 ŦŔŐM ĎÁßÁŃĞĞ :* :♡♡ ÁĹĹÁĤ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♡♡
●◎●◎●◎●◎●◎▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
♪♪ ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßĤŐЖĎÁ ♪♪
♛♛ ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ŔÁŃĎĨ ♚♚
♚♚ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛
●●●●●●●●●●●◎●◎●◎●◎●◎
♥♡♡♡♡ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨ ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ♡♡♡♡♡
♪♪♪♪MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨ ĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪♪♪♪♪
♡♡ÁĹĹÁĤ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßĔĤÁŃČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ÁMMĨ ČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎĨ ČĤŐĎ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßŐЖĎĨŴÁĹÁ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎ ĶÁ PĨĹĹÁ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎŴÁ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßĤÁĎŴÁ ♥♡
☏☏ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ŔÁŃĎĨ ☏☏
ÁĹĹÁĤ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ,************------****
→ ŚŤÁŔŤ
gay MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ :/♪♪♪♪
♪♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ♪♪
♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßĔĤŃČĤŐĎ ♪♪
☏☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßŐЖĎÁ☏☏
♪♪☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪
☏☏♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ŔÁŃĎĨ ĶÁÁ ßЖČĤÁ ⚅⚅☏☏
☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĹÚŃĎ ☏☏
☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĴĤÁŤÚ☏☏
⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßŐЖĎĨĶÁ
ŐŶĔ ĤŐŶĔ ßŐЖĎĨĶÁ ⚅⚅
⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MÁŔÚ ⚅⚅
⚅⚅⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ŔÁÁŃĎ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MĔ MĔŔÁ ĹŐÚĎÁ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅
♥♥MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♥♥
###############
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
♂♂ŚŤÁŔŤ
ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♂♂
♂♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹÚŃĎ PĔ ĴĤŐŐĹ ♂♂♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĞÚĹÁß ĶÁ PĤŐŐĹ ĶÁÁŃŤĔ ĶĔ ŚÁŤĤ ♂♂♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ĞÁÁŃĎ MĔĨŃ ÚŔĎÚ ŚČĤŐŐĹ ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹŐÚĎĔ ĶĨ ßĤŐŐĹ ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁÁŃĎ ĞŐŐĹ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ßĔĞÁM ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ĞŐŐĹ ♂♂
♪♪ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♪♪♪♪♪
-----------------------
-----------------------
♡♡ŚŤÁŔŤ
ÁĨŶĔŚĤÁ ŔÁŃĎĨ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♡♡
♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ♡♡
♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ĎĤĨĹĹĨ ĞÁÁŃĎ MĔ ĹŐÚĎÁ ♡♡
♡♡ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ MÚĤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♡♡
♛♛ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ŃÁÁĶ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛
♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ŃÁÁßĨ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪
♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ PĨŤĤ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪
♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ĶÁÁŃ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪
♪♪ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ÁÁŃĶĤ MĔĨŃ ĹŐÚĎÁ ♪♪
ĹÁĞ ĞÁye ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĔ ÁŃĞ ÁŃĞ MĔĨŃ
ĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁ
♥ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ
@@@@@@@@@@
♥♥ ŚŤÁŔŤ
HAJRAT FÁŤĨMÁ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♪♪
♥♡ĤÁŤŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ČĤŐŐŤ MĔĨŃ PÁPĨŤÁ ♡♡
♪♪ĤÁŤÁŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ĞÁÁŃĎ MĔ VŐĎÁŦŐŃĔ ĶÁ ĶÚŤŤÁ ♪♪
♪♪ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ĞÁŃĎ MĔĨŃ ĶÁĎĨ PÁŤŤÁ ♪♪
♪♪ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ĶĔ ČĤŐŐŤ MĔĨŃ ĶĤÁĹ ßÁŤŤÁ ♪♪
ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ
ĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁĤÁ
♛♛ŚÁŔĔ ĨŚĹÁM ĶĔ ŔÁŃĎĨ ÁÚŔ ŔÁŃĎĨŶŐ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ŶÁĤĨ ĶĤÁŤÁM ĤŐŤĨ ĤÁĨ ♚♚
HAHAHAHAHAHAHA
♛♛ĹŐÚĎÁ ĤÚ ÁĶßÁŔ♛♛
♚♚ßĤŐŚĎÁ ĤÚ ÁĶßÁŔ ♛♛
♚♚ĹÚŃĎ PÁŔ ČĤÁĎĤ ĞÁŶÁ ''ÁÁMĨŃ '''♚♚
ßĤŐŚĎÁ ČĤŐĎŐ ''ÁÁMĨŃ''ĶÁÁ
:♡♡ ÁĹĹÁĤ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♡♡
●◎●◎●◎●◎●◎▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
♪♪ ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßĤŐЖĎÁ ♪♪
♛♛ ĤÁĴŔÁŤ FÁŤĨMÁ ŔÁŃĎĨ ♚♚
♚♚ÁĨŶĔŚĤÁ ĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĹŐÚĎÁ ♛♛
●●●●●●●●●●●◎●◎●◎●◎●◎
♥♡♡♡♡ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨ ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ♡♡♡♡♡
♪♪♪♪MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨ ĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪♪♪♪♪
♡♡ÁĹĹÁĤ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßĔĤÁŃČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ÁMMĨ ČĤŐĎ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎĨ ČĤŐĎ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßŐЖĎĨŴÁĹÁ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎ ĶÁ PĨĹĹÁ ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ŔÁŃĎŴÁ♡♡
♡♡ÁĹĹÁĤ ßĤÁĎŴÁ ♥♡
☏☏ÁĹĹÁĤ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ŔÁŃĎĨ ☏☏
ÁĹĹÁĤ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ,************------****
→ ŚŤÁŔŤ
gay MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ :/♪♪♪♪
♪♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ MÁŤĤĔŔČĤŐĎ♪♪
♪♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßĔĤŃČĤŐĎ ♪♪
☏☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶÁ ßŐЖĎÁ☏☏
♪♪☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ ♪♪
☏☏♪ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ŔÁŃĎĨ ĶÁÁ ßЖČĤÁ ⚅⚅☏☏
☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĹÚŃĎ ☏☏
☏☏ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĴĤÁŤÚ☏☏
⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ßŐЖĎĨĶÁ
ŐŶĔ ĤŐŶĔ ßŐЖĎĨĶÁ ⚅⚅
⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MÁŔÚ ⚅⚅
⚅⚅⚅⚅ĞÁŶ MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ŔÁÁŃĎ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁŃĎ MĔ MĔŔÁ ĹŐÚĎÁ ⚅⚅⚅⚅⚅⚅
♥♥MÚĤÁMMÁĎ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♥♥
###############
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
♂♂ŚŤÁŔŤ
ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ♂♂
♂♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹÚŃĎ PĔ ĴĤŐŐĹ ♂♂♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ MÁĶĨ ČĤŐŐŤ MĔ ĞÚĹÁß ĶÁ PĤŐŐĹ ĶÁÁŃŤĔ ĶĔ ŚÁŤĤ ♂♂♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ĞÁÁŃĎ MĔĨŃ ÚŔĎÚ ŚČĤŐŐĹ ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ MĔŔĔ ĹŐÚĎĔ ĶĨ ßĤŐŐĹ ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ÁMMĨĴÁŃ ĶĨ ĞÁÁŃĎ ĞŐŐĹ♂♂
♂♂ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ßĔĞÁM ĶÁ ßĤŐŚĎÁ ĞŐŐĹ ♂♂
♪♪ŔÁŚŐŐĹ ĶĨ ČĤÚĎÁĨ ĔŃĎ ♪
 
   Like
   Comment
   Share
 
 
   
   
 
View Post
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Department 415, PO Box 10005, Palo Alto, CA 94303