From
Subject
Time (UTC)
notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com
2 love đã yêu cầu xác nhận Trang Facebook của bạn
2016-08-01 06:08:40
To: Vy Vy
From: notification+zj4tf=z4ty=6@facebookmail.com (sender info)
Subject:

2 love đã yêu cầu xác nhận Trang Facebook của bạn


Received: 2016-08-01 06:08:40
2 love đã yêu cầu quyền sở hữu trang Phân phối Cafe Trung Nguyên giá gốc của bạn. Manage permissions at /CafeTrungNguyengiagoc/settings/?tab=admin_roles
 
2 love đã yêu cầu quyền sở hữu trang Phân phối Cafe Trung Nguyên giá gốc của bạn.
Manage permissions at /CafeTrungNguyengiagoc/settings/?tab=admin_roles