From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com
Sơn Pham đã yêu cầu thông tin của bạn trên Facebook
2016-08-30 06:06:54
To: Thanh Thao Tran
From: notification+kjdvmhj17_md@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Sơn Pham đã yêu cầu thông tin của bạn trên Facebook


Received: 2016-08-30 06:06:54
Sơn Pham muốn biết thành phố hiện tại của bạn: Thảo quê đâu Bạn có thể cập nhật thông tin này trên trang cá nhân của mình để chỉ Sơn Pham có thể xem hoặc chia sẻ thông tin với nhiều đối tượng hơn.
 
Sơn Pham muốn biết thành phố hiện tại của bạn:
Thảo quê đâu
Bạn có thể cập nhật thông tin này trên trang cá nhân của mình để chỉ Sơn Pham có thể xem hoặc chia sẻ thông tin với nhiều đối tượng hơn.
Xem Yêu cầu