From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] Jot Singh
2016-08-29 18:35:27
To: FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] Jot Singh


Received: 2016-08-29 18:35:27
  Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇 .       Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin August 30 at 12:05am   Jot Singh Jot Singh ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਪੀੜ ਚਾਵੜਦੀਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਾ ਮੁੱਮੇ ਪੱਟੂ ਹੀ ਹੀ ਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੇ ਟੀਨ ਕੁਆੜ ਬਦਲੇ ਫੁੱਦੀ ਦਿੰਦੀ ਜਾਵਾਕਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਹਾਹਾਹਾ .... ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ...ਡੀਜਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹਾਹਾਹਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਕੇ... ਉਸਦੀ ਚੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁੰਹ ਬੰਨਕੇ ਮੁੰਮਿਆਂ ਤੇ ਬਿਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲ਼ੰਨ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਤਂ ਹੁਣ ਚੋਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਲ਼ੰਨ ਫੜ ਜੀਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਕਲਪੋਂ ਜਵਾਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇਹੁਣ ਕੱਡ ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀh ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇਹੁਣ ਕੱਡ ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇ Jot Singh Jot Singh Jot Singh ਗਲ ਸੁਣ ਜਵਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਉ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਸੈਕਸੀ ਫੋਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਫੂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਡੈਂਟ ਦੀਆ ਅਠ ਫੋਟੇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਈ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਫੂਦਾ ਇਦਾ ਹੀ ਬਜਾਓ ਠਾ ਠਾ 󾌴󾌴   Like Comment Share    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin posted in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇.
 
   
Hʋm'wʌhʌ-khdə Hotəy'Həın-jʌhʌ Mʌttəl-ßʌdey'hotəy Həin
August 30 at 12:05am
 
Jot Singh

Jot Singh

ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ
ਜਾਣ ਜਾਣ ਪੀੜ ਚਾਵੜਦੀਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਤਾ ਮੁੱਮੇ
ਪੱਟੂ ਹੀ ਹੀ ਹੀ ਹੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੇ ਟੀਨ ਕੁਆੜ ਬਦਲੇ ਫੁੱਦੀ
ਦਿੰਦੀ
ਜਾਵਾਕਾ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਸਪੋਰਟ
ਕਰਤੀ ਹਾਹਾਹਾ ....
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਮਾਰੀ...ਡੀਜਲ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਹਾਹਾਹਾ
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੁੰਡ ਮਾਰਕੇ... ਉਸਦੀ ਚੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁੰਹ ਬੰਨਕੇ ਮੁੰਮਿਆਂ ਤੇ ਬਿਸਪੋਰਟ
ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲ਼ੰਨ
ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹ ਤਂ ਹੁਣ
ਚੋਦ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਲ਼ੰਨ ਫੜ ਜੀਜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਬਾਕੀ
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
ਹਾਹਾਹਾਹਾ ਕਲਪੋਂ ਜਵਾਕ
ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇਹੁਣ ਕੱਡ ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀh ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇਹੁਣ ਕੱਡ ਗਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਫ਼ੁਦੀ ਸਾਲੇਆਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋ ਲ਼ਵਾਏ ਚੂਪੇਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫ਼ੁਦੀ ਚ ਪਾਏਆਂ ਘੋਟਣਾ ਤੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਭੋਸੜੀ ਖ਼ੇਤ ਚ ਲੱਤਾਂ ਬੋਰ ਵਲ ਕਰਕੇ

Jot Singh

Jot Singh
Jot Singh
ਗਲ ਸੁਣ ਜਵਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਉ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆ ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਸੈਕਸੀ ਫੋਟਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਫੂਦੇ ਤੇ ਪਏ ਡੈਂਟ ਦੀਆ ਅਠ ਫੋਟੇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਈ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਫੂਦਾ ਇਦਾ ਹੀ ਬਜਾਓ ਠਾ ਠਾ 󾌴󾌴
 
Like
Comment
Share
 
 
   
   
 
View on Facebook
   
Edit Email Settings
 
   
   
Reply to this email to comment on this post.
 
   
   
 
This message was sent to deleted@email-fake.pp.ua. If you don't want to receive these emails from Facebook in the future, please unsubscribe.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025