From
Subject
Time (UTC)
security@facebookmail.com
Bạn không có quyền truy cập vào Doanh nghiệp nữa
2016-09-19 11:39:18
To: Nguyễn Minh Hiếu
From: security@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Bạn không có quyền truy cập vào Doanh nghiệp nữa


Received: 2016-09-19 11:39:18
Bạn đã bị Hoai Nguyen Thu xóa khỏi Doanh nghiệp trên Trình quản lý doanh nghiệp của Facebook. Điều này nghĩa là bạn sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản quảng cáo hoặc trang nào mình đang làm việc như một phần của doanh nghiệp. Nếu bạn cho rằng việc xóa này là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với quản trị viên Trình quản lý doanh nghiệp của bạn.
 
Bạn đã bị Hoai Nguyen Thu xóa khỏi Doanh nghiệp trên Trình quản lý doanh nghiệp của Facebook. Điều này nghĩa là bạn sẽ không có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản quảng cáo hoặc trang nào mình đang làm việc như một phần của doanh nghiệp. Nếu bạn cho rằng việc xóa này là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với quản trị viên Trình quản lý doanh nghiệp của bạn.