From
Subject
Time (UTC)
notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com
Re: [FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] GAL SUN LO BEHANCHODO MANGA IS BACK
2016-09-02 08:34:59
To: FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇
From: notification+kr4nq4mn5bga@facebookmail.com (sender info)
Subject:

Re: [FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇] GAL SUN LO BEHANCHODO MANGA IS BACK


Received: 2016-09-02 08:34:59
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ commented on Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ's post in FĪGHŤ CŁUB 420󾍇󾍇.
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ 2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
Comment History
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ
Gʋɽıı Sɱoʞəɽ2:04pm Sep 2
EHDII NIKII BHENN CHOUDNII JWAAK D BSS Hɘʌʀt Hʌcĸɘʀ ϻϻϻϻϻϻ ϻϻϻϻϻ Bʌʌp ɘŋtɘʀ ʌɭɭ ɘxɩt Ar Man Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ ɱʌɳgʌ ɱʌɳteɭ Chʌk'na-tuTɩmeßɩbʌ JʌttDʌ-j'Chʌĸɭi Jʌtt'nɘPʌɩju-Cʌse Ŋi'ʆt-iŋÐeɽ Bʌby Rɘɱove'Yoʋr-Pʌŋty LetMe-Try'Ft Thʌrkıı ਵੈਲੀ-ਿਸਮਰਨ-ਿਹਟਲਰ-ਅਰਮਾਨ ਦੀਮਾਂ-ਚੋਦਨਵਾਲਾ-ਫੀਟ-ਿੲੰਦਰ ਜੀਜਾ Yʌʌr'HʋŋdeNe-Sʌryane Pyi'ßaŋdook-Vʌrge ft-YʌʌranDa'Yʌʌr Te'JwʌkaDʌ-Jıjʌ Oh'ßʌpuTəre-Vəlly Putt'NəKudı-Bʌhmnʌ Dı'Feem-KhʌneLʌʌtı ft'Terʌ-swəətu Kʜʌtʌʀnʌk ShəhzʌÐʌ Jehdʌ'ere-MerëPyʌʌr VıchAʌgyʌ'Ohnu-Fʌdke Vıchʌʌlo'yu Pʌʌd'ʆt-lʋchʌ ʆiŋʌɭ Ðɘstiŋʌtioŋ ʆt-Ðøŋ Merə'Hʌq ChStaŋd'terʌChahidʌ-Me tʌng-Dyôgʌ'Jehda Khangyʌft-iŋdər Jʌss'gɘrɱany-waɭɘ Chʌmar-Tɘ'nindɘrGill Dɩ'ɱaa-chodʌŋ Waɭa'ft-iŋdɘrJɩjʌ Hum'wʌhʌn-khʌdɘ Hotɘ'hʌɩn-Jʌhʌn Mʌttɘr'ßʌde-hotɘ Hʌɩn'ft-iŋDɘr Jwʌĸʌ Dʌ Dʌɗƴ You-ẳre'ʌ BløøÐy'bʌstarÐ-n I'ʌm-Fʋckıng Fasteɽ'feʌt-iŋÐeɽ ʞhauf'k-ɭiyɘ Ŋaam'hɘ ʞaafɩ'haɩ Meɽa'fɘat-iŋÐeɽ Jɩttʌŋ Dʌ-shoŋĸɩ Mʌŋjooʀ Nʌ'Hʌʌrʌŋ ਅੱਤ ਵਾਦੀ Cħɩttʌ Bʀäŋdëd Käɱiŋä
View All Comments
Original Post
Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ
Roɱʌŋtɩc Mʌŋʛʌ11:40am Sep 1
GAL SUN LO BEHANCHODO MANGA IS BACK

View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to add a comment.